Ett årsbokslut kan kännas som en omständlig process och många har sin revisor eller redovisningskonsult till hjälp med dessa frågor. Eftersom bokslutet är som ett kvitto på hur verksamheten gått, ger den också en viktig överblick över tillgångar och skulder och är en perfekt bas för nya målsättningar och visioner. Det är också bokslutet som ligger till grund för företagets beskattning.

Årsbokslut: En redovisningskonsult hjälper dig

Gör årsbokslut för ditt företag: Steg för steg

Kraven inför bokslut skiljer sig såklart mycket åt om du är ett enmansföretag eller ett större aktiebolag. Oavsett om ditt företags bokslut sker i form av ett årsbokslut eller årsredovisning är det viktigt att se till att alla siffror är iordning när räkenskapsårets slut närmar sig.

Vad är ett årsbokslut?

Företag är enligt årsredovisningslagen skyldiga att avsluta sin löpande bokföring med ett årsbokslut vid slutet av ett räkenskapsår. Detta kan ske antingen i form av ett årsbokslut eller årsredovisning. Formen beror på vilken företagsform det gäller och hur stort företaget är.

Kortfattat behövs endast ett förenklat årsbokslut innehållande balansräkning och resultaträkning göras om ditt företag har en omsättning på högst 3 miljoner kr.

  • Handels- och kommanditbolag kan oftast välja om de vill göra årsbokslut eller en årsredovisning
  • För större företag samt aktiebolag krävs dock en årsredovisning som ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter, revisionsberättelse samt (beroende på storlek) även en kassaflödesanalys.

En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska också skickas in till Bolagsverket som en offentlig handling.

Olika typer av bokslut

Årsbokslut kan göras på olika sätt och beror på företagsform och storlek. Kortfattat behövs endast ett förenklat årsbokslut innehållande balansräkning och resultaträkning göras om ditt företag har en omsättning på högst 3 miljoner kr. Handels- och kommanditbolag kan oftast välja om de vill göra årsbokslut eller en årsredovisning. För större företag samt aktiebolag krävs dock en årsredovisning som ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter, revisionsberättelse samt (beroende på storlek) även en kassaflödesanalys.

Uppdatering av årsredovisningslagen

Som en följd av att EU:s fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv ersatts av ett nytt redovisningsdirektiv som påverkar EU:s medlemsstater, skedde under 2016 flera förändringar i årsredovisningslagen, ÅRL. För vissa företag appliceras dessa förändringarna för första gången inför kommande årsbokslut och det kan inför ditt nästa bokslut därför anses vara extra viktigt att se till att du använder rätt version av årsredovisningslagen.

Nytt gränsvärde

En stor förändring är ÅRLs nya gränsvärde för vad som anses vara ett stort eller litet företag. Om du uppfyller två av följande kriterier under de två senaste räkenskapsåren räknas företaget som större (annars räknas det som ett mindre):

  • Fler än 50 anställda
  • Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Färre upplysningskrav

Vidare har också begreppet fullharmonisering införts som innebär att vissa regler för mindre företag gäller lika i hela EU. Detta har inneburit en del lättnader i upplysningskrav vilket för många är goda nyheter. Bland annat behöver inte mindre företag lämna upplysningar om löner, information om dotterföretag samt antal aktier och dess fördelning på olika aktieslag.

Förändring i årsredovisningen

’Informationen om årets förändring av eget kapital’ har flyttats från not till förvaltningsberättelsen medan ’information om viktiga händelser efter årets slut’ flyttats från förvaltningsberättelsen till not.

Skärpt krav för stora företag

I december 2016 skärptes kravet om hållbarhets- och mångfaldsrapportering för stora företag vilket innebär krav om rapportering och upplysning om hur de arbetar med frågor så som mänskliga rättigheter, miljö och motverkande av korruption.

Vad visar årsbokslutet?

Ett årsbokslut visar hur det har gått för företaget under räkenskapsåret. Man kan säga att årsbokslutet är som ett kvitto på hur verksamheten gått eftersom den gr en viktig överblick över tillgångar och skulder, vilket är en perfekt bas för nya målsättningar och visioner.  Det är också bokslutet som ligger till grund för företagets beskattning.

Allmänna tips för ett mer effektivt och kvalitativt bokslut

Konton

Gå först och främst igenom alla konton i balansräkningen för att se att det finns verkliga underlag som bekräftar alla poster. Det är också viktigt att se till att det finns reservering för upplupna/förutbetalda intäkter och kostnader. Har du under året gjort en avstämning månadsvis förenklas denna process i och med att du då säkert redan lyckats fånga upp oklarheter som istället hanterats löpande. Har dock inte detta gjorts, krävs en mer grundlig genomgång och uppklaring av eventuella fel inför det att bokslutet ska göras.

Fakturor

Slutför alla fakturering från föregående år. Fakturor fås i regel tas in på föregående år med moms fram till och med företagets bryttidspunkt, vilket brukar vara ungefär två till tre veckor in på det nya året. En förutsättning är dock att dessa intäkter eller kostnader verkligen hör till föregående år.

Avsättningar

Se till att ha koll på dina avsättningar. Har du förpliktelser som hör till föregående räkenskapsår som är säkra eller sannolika att inträffa men vars belopp eller tidpunkt ännu är oviss kan dessa rapporteras under denna punkt. Exempel på en avsättning kan vara ett garantiåtagande.

Var ute i god tid

Ett sista tips är att vara ute i god tid då. Årsredovisningen ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut för att inte råka ut för förseningsavgifter.

Hitta en redovisningskonsult

Innehåll

Få 3 offerter