Om man ber personer tänka på ett ord som låter spännande, intressant och roligt är det få som svarar redovisning, såvida det inte är en redovisningskonsult som fått frågan. Vår mening är inte att börja denna artikel på ett negativt sätt utan snarare belysa att redovisning faktiskt kan kännas spännande, intressant och roligt – om man ser det från en ny synvinkel. Med denna guide vill vi ge dig som icke-ekonom inspiration till hur du kan förstå, tolka och även använda dig av årsredovisningen i olika sammanhang. Innan vi går in på årsredovisningens olika delar förklarar vi syftet med en årsredovisning samt hur du kan använda dig av den i din vardag.

En redovisningskonsult hjälper dig med Årsredovisningen

Gå direkt till avsnitten via länkarna nedan:

Vad är en årsredovisning?

En årsredovisning är en ekonomisk sammanställning av föregående räkenskapsår. Årsredovisningen innehåller bl.a. balansräkning och resultaträkning och är utkomsten av bokföringen som gjorts under året. Den ska upprättas på ett sådant sätt så att den är tydlig, överskådlig samt i enlighet med god redovisningssed. Årsredovisningen ska undertecknas av styrelseledamöter eller verkställande direktörer.

Vad ska en årsredovisning innehålla?

Årsredovisningen styrs av årsredovisningslagen. Enligt årsredovisningslagen skall en årsredovisning innehålla:

  • Förvaltningsberättelse
  • Företaget eller verksamhetens resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter (för att tydliggöra balansräkningen)
  • Revisionsberättelse
  • Större företag ska även en kassaflödesanalys inkluderas i årsredovisningen.

Årsredovisningens syfte

Det huvudsakliga syftet med årsredovisningen är att redovisa företagets resultat, ställning och utveckling för ägare och externa intressenter. Den ger investerare jämförbara siffror och är även ett underlag för företagets beskattning. Dock så används årsredovisningen på många andra sätt idag. Faktumet att den enligt lag görs synlig för allmänheten gör den också till ett verktyg för företag att nå ut till en bred målgrupp med tankar och idéer som inte direkt behöver vara kopplat till ekonomi och siffror. 

Vad som ska inkluderas i en årsredovisning styrs av lag, vilket gör att dessa sammanställningar ofta ser formella och strikta ut. Vissa företag har dock insett värdet i att designa mer grafiskt tilltalande årsredovisningar vilket kan göra de mer roliga att läsa och bläddra i. Oavsett om designen är nytänkande eller mer formell har dessa rapporter information som kan vara mycket användbar även för dig som icke-ekonom, så var inte rädd för att ladda ner och öppna upp dem.

Årsredovisning eller årsbokslut

Bokslutet som görs varje år kan presenteras antingen som en årsredovisning eller som ett årsbokslut. Reglerna kring de båda skiljer sig något beroende på den juridiska bolagsformen. Du som har en enskild näringsverksamhet med en omsättning under tre miljoner kan få göra ett förenklat bokslut. Ett förenklat bokslut består endast av företagets balansräkning samt resultaträkning. Den juridiska formen aktiebolag registrerar deras årsredovisning hos Bolagsverket. Handels och kommanditbolag kan välja mellan att antingen göra bokslut eller årsredovisning. En ekonomisk förening är skyldig att ha en revisor samt att skriva en årsredovisning. Observera att dessa regler kan skilja något beroende på företagets storlek. På bolagsverkets hemsida kan du ta reda på vad som gäller för just ditt företag.

Årsbokslut: Vad du bör tänka på

De fyra redovisningsprinciperna

En årsredovisning följer ett antal olika redovisningsprinciper. 

  1. Fortlevnadsprincipen och är en princip som gör tydligt att företaget tros fortsätta sin verksamhet inom den närmaste framtiden. 
  2. Konsekvensprincipen säkerställer att värderingen som görs vid företagets årsredovisning blir konsekvent. 
  3. Kontinuitetsprincipen säger att ingående balansräkning måste matcha utgående balansräkning från föregående år.
  4. Bland redovisningsprinciperna finner vi även försiktighetsprincipen som säger att värderingen av ens tillgångar och skulder, intäkter och kostnader ska göras varsamt.

När är årsredovisningen användbar för mig som icke-ekonom?

Många tänker att en årsredovisning bara är ett dokument fullmatat med siffror, men så är faktiskt oftast inte fallet. Det finns ofta mycket information gömd mellan siffrorna som är högst intressant även för icke-ekonomer.

Den första delen av årsredovisningen visar till exempel företagets egna inställning och tankar om den marknad som de befinner sig i, vilket kan vara nyttigt att läsa inför en arbetsintervju till exempel. Kan du på en intervju visa att du har en förståelse och inblick i vart företaget befinner sig idag och vart det är påväg har du helt klart fått en guldstjärna i kanten. Dessutom kan det också ge dig en bättre kännedom om företagets värderingar, bakgrund och framtidsutsikter vilket kan göra det enklare för dig att bestämma dig för om just det företaget är något för dig.

Arbetar du på ett företag idag kan det även vara intressant att titta på årsredovisningar till konkurrenterna inom just den bransch som ditt företag är verksamt i. Oavsett roll är det viktigt att som anställd förstå sig på hur konkurrenter till ditt företag tänker och hur ni skiljer er från dem. Oavsett om man har en chefsroll eller inte tar man ofta små eller större beslut i sitt dagliga arbete där det kan finnas en fördel att ha kännedom om konkurrenterna på marknaden. Har konkurrenterna en annan uppfattning om branschens framtid och varför? Finns det något som du och ditt företag fokuserar på som de andra inte tänkt på där ni är i framkant? Lär dig att förstå hur de andra i branschen tänker för att få ännu bättre förståelse för hur du och det företag du jobbar på tänker.

Slutligen kan det även finnas ett intresse för dig som privatperson att slå ett öga på årsredovisningar i situationer när du ska göra ett större inköp eller investering privat. Ska du till exempel köpa en dator eller en dyr kamera kan det vara intressant att veta att företaget bakom produkten har en ljus framtid så att du har möjlighet att få ut eventuell garanti på produkten i framtiden eller kunna köpa reservdelar som en ny sladd etc. Självklart är det då fördelaktigt att inte bara kika på årsredovisningen utan söka på internet efter andra rapporter eller artiklar som diskuterat företagets ekonomi eller marknadsposition. Dock så kan du få en snabb överblick över företaget ekonomiska situation de senaste åren genom att slå en titt på årsredovisningen. Kanske vill du även jämföra olika företag innan du gör din investering och då kan dessa, ofta lättillgängliga dokument, vara till användning.

Lär dig tolka årsredovisningens delar

När du sitter med en årsredovisning framför dig och undrar vart du ska börja och hur du ska bilda dig en enkel uppfattning om företaget – föreslår vi att du har följande guide till din hjälp.

Börja med att snabbt bläddra igenom rapporten och markera sidor du tycker ser intressanta ut. Ofta nämns och presenteras samma siffror på olika ställen i rapporten för att beskriva eller belysa något särskilt. Därför kan det vid en snabb titt kännas som övermäktigt många siffror och analyser, men faktum är att det inte är så många olika siffror som är presenterade egentligen. För att få en kort uppfattning om företaget som icke-ekonom är det några saker under varje rubrik som man kan börja med att tolka och förstå. Det är dessa vi förklarar här nedan.

Företagspresentation

I början av rapporten finns ofta en företagspresentation som är fri för företaget att forma som de själva vill. Kom ihåg att läsa denna frivilliga del med ett kritiskt öga. Företag tenderar (såklart) att belysa de positiva delarna och skugga över eller ignorera det som är negativt eller går dåligt. Dock så finns det ofta intressant innehåll i denna del som dessutom är lite mer lättläst än analyserna i de senare avsnitten av årsredovisningen. Till exempel visar ofta detta avsnitt hur företaget tänker gällande deras nuvarande position på marknaden och deras planer för framtiden. Markera sådant du tycker låter intressant och googla gärna vidare för att få en inblick i hur marknaden fungerar för just det företag du kikar på.

Ofta ser man också en sammanställning av några nyckeltal eller siffror som ledningen valt att belysa. Dessa är tagna från resultat- och balansräkningen och/eller kassaflödesanalysen som finns rapporterade längre ned i dokumentet. Det du som läsare kan fundera över är varför företag valt att belysa just dessa siffror. Oftast har företaget också kommenterat något om siffrorna, som en hjälp på traven. När du lite senare tar dig an resultat- och balansräkningen kan du därför med fördel titta tillbaka på företagets egna analys av just dessa siffror för att få hjälp av förstå innebörden av dem.

Resultaträkning

Under detta avsnitt listas företagets omsättning, kostnader och resultat före och efter finansiella poster och skatt. Med andra ord visar dessa siffror hur vinsten eller förlusten uppstått, hur mycket pengar som kommit in i företaget i form av omsättning samt hur mycket som försvunnit i form av kostnader. Det första man vill kika på här är naturligt hur resultatet ser ut – är det positivt eller negativt? Vi tipsar också om att se på resultatet ur ett längre perspektiv och jämföra posterna från år till år. Ökar resultatet och kostnaderna med samma proportioner eller har företaget lyckats öka resultatet med en lägre andel kostnader? Det är den sista posten i resultaträkningen som visar vad som eventuellt kan bli över till aktieägarna.

Vad är en resultaträkning?

Det är också bra att komma ihåg att vissa poster i resultaträkningen kan påverkas kortsiktigt utav att företaget sålt av en del aktier eller tillgångar så som fastigheter vilket skjuter upp intäkterna just det året och därför påverkar resultatet positivt. Bara för att ett företag har ett positivt resultat ett år behöver det inte betyda att de kommer göra det året därpå. Ska man analysera ett företags resultat är det därför bra att jämföra flera års intäkter, kostnader och resultat med varandra. Har ett företag lyckats leverera en ökning av omsättning och resultat under ett antal år är det stor chans att de fortsätter på det viset framöver.

Balansräkning

Balansräkningen består av två delar som visar olika sidor på samma mynt (företaget). Den ena sidan är tillgångarna som kan bestå av pengar, fastigheter, butiker, maskiner, fordon etc. Den andra sidan är skulderna som visar hur tillgångarna har finansierats och kan till exempel kan bestå av lån och eget kapital. Balansräkningen visar därför en balanserad bild av hur ett företags ekonomi ser ut. Balansen är alltid = noll. Det vill säga båda sidorna är alltid lika med varandra. Tillgångar = Skulder + Eget Kapital.

Vad är en balansräkning?

Det man kan tänka på när man tittar på balansräkningen är att tillgångarna kan se väldigt olika ut företag emellan. Vissa företag kan ha tillgångar som inte syns lika tydligt som för andra – så kallade dolda tillgångar. Har ett företag till exempel mycket fastigheter eller skog finns det ofta mycket tillgångar som är svårt att beskriva i balansräkningen vilket gör att det verkliga värdet av dessa kan vara mycket högre än vad som syns i siffrorna. Ofta finns det en not till varje siffra som leder till en mer detaljerad beskrivning av just den siffran och hur den uppkommit. Bläddra gärna ner i noten där du kan läsa mer ingående vad som ligger bakom till exempel Maskiner som brukar stå under posten Anläggningstillgångar.

Innehåll

Få 3 offerter