Deflation

Vad är deflation?

Med deflation menas att den allmänna prisnivån i ett land minskar, med andra ord att priserna under en längre period har sjunkit. Deflation är motsatsen till inflation (som innebär en ökning av den allmänna prisnivån). När konsumtionen går ner leder det till en minskad produktion och tillväxt, vilket i sin tur leder till deflation. Deflation gör så att penningmängden minskar och att penningvärdet ökar, det vill säga att varje krona blir mer värd.

Hur beräknas deflation?

Deflation beräknas genom konsumentprisindex, KPI, som är ett mått som används för att mäta prisutvecklingen inom den privata konsumtionen i ett land.

Vad kan deflation innebära för ett land?

Deflation kan leda till oro, vilket i sin tur kan leda till försiktighet och fortsatt deflation. I oroliga tider tenderar befolkningen att hålla i sina pengar och spara istället för att konsumera, vilket bidrar ytterligare till deflationstrenden. Om deflationen håller i sig över lång tid kan det leda till att företag måste säga upp personal som en följ av en minskad resursförfrågan. Därför kopplas ofta deflation ihop med arbetslöshet.

SCBs Prisomräknare - Här kan du med hjälp av Statistiska Centralbyråns prisomräknare se hur mycket till exempel en 100-lapp var värd ett visst år.