Gäldenär

Gäldenär kommer av ordet gäld som betyder skuld. Ordet används främst i juridiska termer och syftar på någons förpliktelse att betala pengar eller en vara till någon annan. Den person som står i skuld brukar kallas för gäldenär och kan vara en fysisk person, en juridisk person eller både och. En juridisk person syftar till ett företag, en förening eller en organisation. En person som är både har företagsformen enskild firma. Synonymt med gäldenär används ibland orden låntagare eller debitor, men i juridiska eller formella sammanhang är gäldenär något vanligare.

Vad händer om gäldenären inte betalar?

Det finns många orsaker till att fysiska och juridiska personer inte betalar sin skuld. Företaget kan plötsligt hamna i obestånd eller så kan gäldenären avlida. Om en gäldenär av någon anledning inte betalar brukar man först skicka ut en betalningspåminnelse. Om gäldenären trots betalningspåminnelser inte betalar skulden brukar ärendet gå vidare till inkasso. När ett ärende går till inkasso innebär det att ett inkassobolag tar över uppgiften att driva in skulden. Om skulden trots detta inte betalas kan ärendet hamna hos Kronofogden. Kronofogden tilldelar en betalningsanmärkning och ställer betalningskrav. Om dessa inte besvaras kan leda till ett domstolsbeslut om konkurs vilket kan leda till att man får sin egendom utmätt.

Konkursgäldenär

Någon som blivit försatt i konkurs kallas för konkursgäldenär. När konkursen påbörjats förlorar konkursgäldenären förfogande över sin egendom och tilldelas en konkursförvaltare som hjälper till att sälja av tillgångarna och fördela pengarna som kommer in. Denna fördelning sker mellan fordringsägarna och enligt en förbestämd prioriteringsordning och pågår tills att pengarna tar slut. Den gäld som inte betalas händer det ingenting med utan skulden blir kvarstående.

Gäldenärens rättigheter vid konkurs

Om gäldenären är en fysisk person har hen enligt konkurslagen rätt att låta bli att lämna uppgifter om hon eller han är brottsmisstänkt och uppgifterna har med den eventuella brottsmisstanken att göra. Han eller hon har även rätt att behålla högst personliga saker, nödvändiga ting för hushållet samt uppehälle.

Gäldenärens skyldigheter vid konkurs

Vid en pågående konkurs har gäldenären vissa skyldigheter gentemot den konkursförvaltare som tilldelats dennes ärende. Man är då bland annat skyldig att…

  • Vara anträffbar
  • Hålla konkursförvaltaren informerad om vistelseort
  • Utlämna diverse upplysningar till konkursförvaltaren om sådana önskas
  • Närvara vid upprättandet av bouppteckning (vid personlig konkurs)
  • Bekräfta och avlägga ed om att bouppteckningen är korrekt (vid personlig konkurs)

Motsats till Gäldenär

Motsatsen till en gäldenär kallas för borgenär. En borgenär håller den skuld eller fordran som gäldenären är skyldig. Med andra ord, borgenären är den som gäldenären är skyldig att betala sin skuld till. Relationen mellan en gäldenär och en borgenär kan lätt bli spänd om någon av parterna bryter ett avtal. I de flesta situationer löses problemen långt innan en tredje part blir inblandad. En god relation och bra kommunikation kan hjälpa till att hålla både inkassobolag och kronofogden borta.