Alla bostadsrättsföreningar måste ha en revisor som kontrollerar att styrelsen sköter sitt uppdrag. Men att vara revisor i en bostadsrättsförening är inte samma sak som att vara det i företagssammanhang. Ageras hjälper dagligen bostadsrättsföreningar hitta rätt revisor och vi har sett att det råder viss förvirring kring revisorns roll i bostadsrättsföreningar. Låt oss därför dyka ner i de vanligaste frågorna som rör revisorer i anslutning till BRF.

Sveriges största nätverk med revisorer

Vad är revisorns roll i en bostadsrättsförening?

Revisorn finns till för medlemmarnas trygghet. Det betyder att hen ska se till att styrelsen sköter sitt uppdrag och hanterar ekonomin på ett ansvarsfullt sätt. Revisorn har med andra ord en kontrollerande funktion som finns till för att motverka korruption i föreningen.

Vem kan vara revisor i en bostadsrättsförening?

Styrelsen utser revisor i bostadsrättsföreningen. Många föreningar väljer att lägga ut revisionen på en professionell revisor eller redovisningskonsult, men det är inte ett måste. För bostadsrättsföreningar gäller enkla krav på revisorns bakgrund och kompetens. Man brukar tala om lekmannarevision för föreningar och nästan vem som helst kan ta på sig rollen som lekmannarevisor så länge personen:

  • Är minst 18 år
  • Har den ekonomiska erfarenheten och insikten som uppdraget kräver
  • Inte har näringsförbud eller är försatt i konkurs

Att vem som helst kan vara revisor i en BRF är dock en sanning med modifikation. Revisorn får inte vara i en position som riskerar att göra hen jävig. Det innebär att revisorn inte får ha ett för nära koppling till styrelsen. Man får till exempel inte vara i partnerskap eller nära släkt till en sittande styrelsemedlem.

En del bostadsrättsföreningar har stadgar som säger att föreningens räkenskaper måste skötas av en godkänd eller auktoriserad revisor. Det är relativt vanligt i stora och komplexa föreningar som hanterar många transaktioner.

Det finns ingen lag som säger att revisorn och styrelsen ska få betalt men någon sorts ersättning är inte helt ovanlig. Föreningar som anlitar en professionell revisor kommer förstås betala för tjänsten. När arvodet överstiger 999 kronor ska föreningen betala arbetsgivaravgift och göra skatteavdrag. 

Anmäla revisor till bolagsverket

Större bostadsrättsföreningar måste registrera sin revisor hos Bolagsverket. En förening räknas som större om den uppfyller mer än ett av följande krav:

  • Medelantalet anställda i föreningen under de två senaste räkenskapsåren har varit mer än 50 personer.
  • Den redovisade balansomslutningen har under de två senaste åren varit större än 40 miljoner kronor.
  • Nettoomsättningen i föreningen har för de två senaste räkenskapsåren varit över 80 miljoner kronor.

Så agerar du revisor i en bostadsrättsförening

Har du fått i uppdrag att vara revisor i din bostadsrättsförening? Din främsta uppgift är i så fall att kontrollera att årsredovisningen stämmer överens med verkligheten. Praktiskt innebär det att du stämmer av verifikationer med bokföringen. Ett tips för att underlätta är att ha löpande kontakt med styrelsen. På så sätt håller du dig uppdaterad och slipper gå tillbaka för att hitta information. 

Utöver redovisningen ska du kontrollera att styrelsen genomför sitt uppdrag mer generellt. Det gör du genom att läsa protokollet från årsstämman för att se om styrelsen gjort förändringarna som föreningen beslutat om.

Revisionsberättelse BRF

Innan årsmötet ska du skriva en revisionsberättelse som tar upp vad revisionen inneburit. Revisionsberättelsen i bostadsrättsföreningen ligger till grund när styrelsen får ansvarsfrihet. Hittar du inga fel lämnar du en så kallad “ren revisionsberättelse”. Märker du något konstigt ska du upplysa styrelsen som då kan åtgärda problemen. Om felen inte åtgärdas ska det tas med i revisionsberättelsen.

Vill ni hitta en revisor?

Ageras hjälper företag, föreningar och privatpersoner hitta revisor eller redovisningskonsult. Vi har flera partners med stor erfarenhet av lekmannarevision i bostadsrättsföreningar. Fyll i ert ärende nedan så kontaktar vi dig med information om hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening.

Innehåll

Få 3 offerter