Att sälja sitt företag är för många entreprenörer en krävande process som utöver den känslomässiga påfrestningen innebär planering, förhandling och administration. På Ageras pratar vi dagligen med företagare i olika stadier och vi bestämde oss för att använda det vi lärt oss, och skriva den här guiden, för att underlätta för dig som vill sälja ditt aktiebolag.  

Typ av försäljning

Det första du måste veta är vilken typ av försäljning som passar dig bäst. Vanligtvis förknippas "sälja företag" med att man säljer aktierna i bolaget, i en så kallad företagsöverlåtelse. Det innebär att köparen övertar verksamhet i sin helhet, intakt med avtal och åtaganden. För dig som säljare innebär det att du kan få betalt för immateriella värden som finns i processer och kunskap och som utgör kärnan i företaget.  

Ett annat alternativ är inkråmsöverlåtelse, vilket innebär att man enbart säljer företagets tillgångar. Vid inkråmsöverlåtelse är en fördel att du kan välja att avyttra olika delar av företaget till de köpare som är beredda att betala mest för dem. Självklart kan en inkråmsöverlåtelse även innebära att alla tillgångar i verksamheten säljs till en och samma person, eller att företaget enbart knoppar av delar av verksamheten. Uppsidan för köparen är att hen inte behöver ta över ofördelaktiga åtaganden och avtal som den tidigare ägaren ingått. Att den nya ägaren är helt fri från tidigare åtaganden är dock inte helt sant. De anställda i företaget har rätten att följa med verksamheten. Bestämmelser om anställdas rättigheter vid överlåtelse av verksamhet finner främst i du i 6b § LAS och 28 § MBL

Leta köpare

I nästa steg gäller det att hitta rätt köpare. Ett tips är att börja med att se dig om i ditt nätverk efter möjliga efterträdare. Vanliga köpare är:  

  • Medgrundare 
  • Anställda 
  • Konkurrenter 
  • Leverantörer eller kunder 
  • Riskkapitalbolag 

De ovanstående köparna är mest intressanta när du säljer ett företag som ska fortsätta verka. Om avsikten är att företaget ska avvecklas kan du sälja det till ett företag som arbetar med så kallad snabbavveckling. Då gör det en estimering av värdet på ditt företag, baserat på tillgångar och sedan köper de företaget för ett pris som är något lägre än värdet. På så sätt undviker du det tidskrävande arbetet som en likvidering innebär.  

Gör företaget attraktivt

I samband med att du funderar över potentiella köpare bör du gå genom hur du kan se till att ditt företag är i gott skick för försäljning. Återgå till vem som kan tänka sig köpa ditt företag och vad de vill få ut av köpet. Avveckla ofördelaktiga delar i verksamheten och se till att städa undan problem som olösta tvister. Se också till att aktiebolaget genomfört sina åtaganden rörande bokföring, deklaration och att företaget skickat in samtliga årsredovisningar till Bolagsverket. Ordning och reda kommer hjälpa dig när du ska sälja in företaget och förhandla priset, vilket tar oss till nästa steg.

Pris

Nu kommer vi till det mest spännande och komplexa delen av att sälja aktiebolag; prissättningen. Hur vet man vilket pris man ska ta? Det finns inte en satt mall för hur man värderar företag och flera omständigheter är med och influerar prisläget: 

Subjektiv potential 

Med subjektiv potential menas det värde som företaget har för den enskilda köparen. Den subjektiva aspekten kommer från att det finns många anledningar till varför man väljer att förvärva ett bolag. Till exempel så kan ditt företags unika kunskaper eller patent vara nycklar som låser upp stora möjligheter för ett annat företag, vilket gör att priset stegrar.  

Skick

Genom en due diligence tar seriösa köpare reda på relevant information för att göra sig en bild av hur affärerna mår. Då går man genom tidigare  finansiella data och nyckeltal, samt mer svårmätta värden som ledningens sammansättning och kulturen i företaget. Här kan det vara en god idé att uppdatera affärsplanen för att underlätta för köparen. Dessutom tittar man på marknaden för att bedöma tillväxtmöjligheten inom affärsområdet i sin helhet. 

Köpprocessen 

Om förvärvet omges av stor komplexitet är det sannolikt att köparen drar öronen åt sig och vill ha ett lägre pris.  

Skatt 

Skattesituationen påverkar prisläget. En bolagsförsäljning är omgärdad av stor skattemässig komplexitet och för att få klarhet bör du ta hjälp av en ekonomisk rådgivare. 

Köparen

Köparens intention och finansiella förutsättningar påverkar självklart prisläget. Försök nå ut till flera köpare och trissa en budgivning för att dra upp priset.  

Konjunktur

Det övergripande samhällsekonomiska läget avgör i stor utsträckning hur lätt du hittar köpare och hur mycket de är beredda att betala. Konjunktursvängningar kan göra att det är svårt att jämföra försäljningspriser över tid, vilket är bra att ha i åtanke när du undersöker dina förutsättningar för affären. 

För att beräkna priset kan du använda dig av flera olika modeller. De vanligaste är:  

Jämförande värdering 

Om företaget har motsvarigheter vars pris går att se på exempelvis aktiemarknaden kan man använda nyckeltal som P/E tal för att göra jämförelser.  
En viktig aspekt att ha i åtanke är att pris och värde är två olika saker vid företagsförsäljning. Värdet är en kvalificerad gissning av värdet, men som sagt, priset påverkas av flera aspekter och kan vara mycket beroende på omständigheter.

Substansvärdering 

Värdet utgår från skillnaden mellan balansräkningens tillgångar inklusive skattereglerade obeskattade reserver och skulder.  

Avkastningsvärdering  

Värdet baseras på prognoser om framtida avkastning, som diskonteras med nuvärdesmetoden. Analysen kan till exempel baseras på resultat, kassaflöde eller utdelning.  

Administration

Vid försäljning av bolag krävs det förstås en del administration som för att saker ska gå rätt till. 

Till att börja med är det viktigt att se över om det finns bestämmelser i bolagsordningen som reglerar försäljning av bolaget. Exempelvis innebär hembud att förvärvaren av ett företag kan bli skyldig att erbjuda sin nya andel av bolaget till en lösningsberättigad person, oavsett om parterna varit medvetna om försäljningen eller inte.  

När försäljningen är genomförd ska eventuella ändringar av styrelsens sammansättning rapporteras till bolagsverket. Sedan ska den nya ägasrammansättningen och företagets nya adress rapporteras till Skatteverket.

Ägare av kvalificerade aktier i ett bolag ska redovisa vinst eller förlust från försäljningen på Skatteverkets blankett K10 i deklarationen. En viktig skillnad mellan försäljning av andelar i fåmansbolag och andra aktieförsäljningar är hur kapitalvinsten beskattas. På Skatteverkets hemsida kan du läsa om bestämmelser rörande försäljning av kvalificerade andelar.  
Ett aktiebolag som säljer inventarier i en inkråmsförsäljning beskattas med 22%. Ägare kan då få tillgång till vinsten via exempelvis utdelning, lön och pensionsavsättning.  

Efter försäljningen

Ofta vill den nya ägare av mindre bolag ta stöd av den tidigare ledningen för att komma igång med verksamheten. Ett bra alternativ är att skriva ett konsultavtal som anger hur det fortsatta engagemanget ska arrangeras.  

För att underlätta ekonomiskt för köparen kan man avtala om att säljaren får köpeskillingen senare, eller delar av företagets vinst i utbyte mot ett lägre pris.  

Som du märker är försäljning av företag en komplicerad process. Vi på Ageras erbjuder dig kostnadsfri hjälp för att hitta rätt expertis som kan hjälpa till i processen. 

Hitta företagsrådgivare

Innehåll

Få 3 offerter