Kapitalvinstskatt

Vad är kapitalvinstskatt?

Kapitalvinst är den vinsten vid avyttring av tillgångar som till exempel fastighet eller värdepapper. Kapitalvinstskatt beräknas vanligtvis med 30% av kapitalvinsten. Med avyttring menas försäljning, byte eller liknande överlåtelse. Du behöver alltså inte betala kapitalvinstskatt om du gjort en vinst på till exempel en aktie du inte har sålt. 

Så beräknas kapitalvinstskatt

Kapitalvinstskatten är vanligtvis 30% och procentsatsen multipliceras med vinsten. Vinsten är försäljningspriset - inköpspriset, du betalar alltså inte kapitalvinstskatt på hela beloppet utan endast vinsten.

Kapitalvinstskatt vid försäljning av privat bostad

Om du har sålt en privatbostad och gjort en vinst på affären ska du kvotera kapitalvinsten enligt 22/30 metoden. Det innebär att du beräknar skatten genom att multiplicera vinsten med 22/30 och sedan tar 30% av produkten.

Exempel på försäljning av privat bostad:

Anna säljer sin bostad. Kapitalvinsten från försäljningen är 100 000 kronor. Skatten blir:

 • 100 000 x 22/30= 73 333
 • 73 333 kapitalvinstbeskattas med 30%.
 • 73 333 x 0,3= 22 000

Skatten blir alltså 22 000 kronor. Den effektiva skattesatsen är 22%.

Beräkning av kapitalvinst

Du beräknar kapitalvinsten genom att ta försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet och utgifterna för försäljningen. Omkostnadsbeloppet är anskaffningskostnader för tillgången inklusive eventuella förbättringskostnader. Anskaffningskostnad är priset för tillgången vid köptillfället samt övriga kostnader som till exempel courtageavgift. Förbättringskostnad uppstår när man betalar för att tillföra värde till objektet, som till exempel vid en renovering.

Vid försäljning av aktier eller andra värdepapper som förvärvats vid flera tillfällen över tid används genomsnittsmetoden eller schablonmetoden vid beräkning av kapitalvinsten.

Deklarera kapitalvinstskatt

I deklarationen ska du deklarera kapitalvinstskatt på blankett K4.

Avdragsgill kapitalförlust

När du säljer kapital med förlust får du dra av förlusten från eventuella kapitalvinster från andra avyttringar. Vanligtvis är 70% av förlusten avdragsgill. För att förlusten ska få dras av från kapitalvinst och därmed minska skatten måste den vara verklig. Det innebär att den inte är uppenbar skatteflykt. Ett exempel på icke godkänd förlust är en som uppstår när en person säljer tillgångar till sitt barn till underpris.

Investeringsobjekt

Investeringsobjekt är föremål för kapitalvinstskatt. Följande tillgångar är investeringsobjekt:

 • Fastigheter
 • Bostadsrätter
 • Värdepapper som aktier, fonder, derivat och obligationer
 • Andelar i handelsbolag
 • Utländsk valuta

Bestämmelser om beskattning av de ovanstående kapitalkategorierna hittar du i kapitel 45 – 51 i inkomstskattelagen. De är de vanligaste typerna av placeringsobjekt och omfattas i stor utsträckning av de generella kapitalvinstskattereglerna. 

Kapitalvinstskatt på andra tillgångar

I kapitel 52 i inkomstskattelagen hittar du bestämmelser om så kallade andra tillgångar. De reglerar icke yrkesmässig försäljning av tillgångar som är ovanligare att spekulera i och som befinner sig i gränslandet mellan personliga föremål och investeringsobjekt. Exempel på andra tillgångar:

 • Råvaror
 • Nyttjanderätter och copyrights
 • Dyrbara metaller
 • Smycken
 • Konst
 • Samlingar som till exempel frimärken
 • Fordon
 • Andelar i dödsbo
 • Kryptovalutor

Personliga tillgångar och kapitalplaceringstillgångar

Andra tillgångar delas upp i två kategorier: personliga tillgångar och kapitalplaceringstillgångar. Båda kategorierna kan innebära kapitalvinstskatt men de behandlas olika i skattemässig mening.

Du som säljer en personlig tillgång med vinst ska inte beräkna anskaffningskostnaden enligt genomsnittsmetoden utan för varje objekt för sig. Om du vill kan du även deklarera anskaffningskostnaden som 25% av försäljningspriset exklusive försäljningskostnader. Försäljning av personliga tillgångar upp till 50 000 kronor om året är helt skattefri.

Avyttring av kapitalplaceringstillgångar beskattas i linje med ”vanliga” tillgångar, som till exempel värdepapper. Genomsnittsmetoden används om egendomen utgörs av flera lika objekt som köpts till olika priser vid olika tillfällen. Avyttringar av kapitalplaceringstillgångar innebär full kapitalvinstbeskattning.

Vinstskatt på kryptovalutor

Det är värt att notera att kryptovalutor som bitcoin räknas som andra tillgångar och inte utländsk valuta. Skatterelaterad information om bitcoin och kryptovalutor hittar du här

Avyttring av gåva

När du säljer en tillgång som du fått som gåva är det den förre ägarens utgifter vid köpet av tillgången som ska dras från försäljningspriset för att beräkna kapitalvinsten.