Bokför periodiseringsfond - Tips och regler för egenföretagare

Egenföretagare som vill skatteplanera har flera möjligheter. En som kanske ligger särskilt nära till hands är att sätta av en del av årets vinst till periodiseringsfonder. Det är en enkel bokslutsdisposition som alla egenföretagare kan använda, oavsett om du har enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Nedan går vi igenom hur du använder periodiseringsfonder i ditt företag.

Vad är en periodiseringsfond?

En periodiseringsfond är en obeskattad reserv, en bokslutsdisposition, som låter dig skjuta upp en del av vinstskatten till senare. Man kan säga att du tar undan en del av årets vinst från det slutliga resultatet. Eftersom du gör det innan du beräknar årets vinstskatt sänker du skatten som ska betalas för året.

I årsredovisningen ligger periodiseringsfonder mellan skulder och eget kapital, vilket är rimligt när man tänker på det. En del av fonden utgörs ju faktiskt av eget kapital i form av vinst och den andra delen är skulder till Skatteverket i form av obetald vinstskatt.

Varför använda periodiseringsfond?

Periodiseringsfond är ett sätt att planera vinst och skatt över tid. I och med att du sätter av en del av vinsten blir årets resultat lägre och minskar skatten du måste betala för året. På så sätt kan du jämna ut vinsten över flera år, vilket kan vara bra om du ser att resultatet kommer variera mycket. Reserven i periodiseringsfonden kan bli din räddning som låter dig ta ut lön under ett år när verksamheten haltar.

Periodiseringsfonder används också för att behålla likvida medel i verksamheten som annars skulle försvunnit i skatt. Det är till exempel bra om du behöver pengar för att göra investeringar just nu.

Avsättning periodiseringsfond

Enskilda firmor, ägare i handelsbolag och ägare i kommanditbolag får göra avsättning till periodiseringsfond med 30 % av årets resultat. Juridiska personer, så som aktiebolag, får sätta av 25 % av årets resultat innan skatt i periodiseringsfond.

Exempel: Årets resultat innan skatt i en enskild firma är 1 000 000 kr. Det hade inneburit en vinstskatt på 400 000 kr (med antagandet att skatten är 40 %). Om den enskilda näringsidkaren väljer att göra maximal avsättning (30 %) till periodiseringsfond går 300 000 kr in i periodiseringsfonden och det beskattningsbara resultatet för året blir 700 000 kr, vilket innebär en skatt på  280 000 kr istället för 400 000 kr. Samma hade gällt i ett aktiebolag, med skillnaden att periodiseringsfonden som mest uppgått till 25 %.

Återföra periodiseringsfond

När du sätter av en del av resultatet till periodiseringsfond undanhåller du som sagt vinsten från beskattning. Men det är inte för evigt. Du måste alltid återföra pengarna till beskattning längre fram. En periodiseringsfond ska senast återföras till beskattning det sjätte året efter avsättning. Du kan alltid återföra fonden tidigare. Skatten betalar du året du återför fonden.

Eftersom du kan sätta av till periodiseringsfond varje år och varje avsättning blir en ny fond kan du som mest ha sex periodiseringsfonder samtidigt. När du sedan börjar återföra måste du ta den äldsta fonden först. Därför är det viktigt att hålla återinförandet i åtanke när du planerar din likviditet, eftersom du ska betala in pengar i form av skatt för vinsten du återför. 

Om verksamheten upphör medan du har periodiseringsfonder kvar försvinner tyvärr inte skatteskulden, utan då ska periodiseringsfonderna återföras och beskattas.

Exempel: Sex år framåt i tiden ska den enskilda näringsidkaren återföra 300 000 kr. Årets resultat innan skatt efter avsättning till periodiseringsfond är 500 000 kr. I och med återförandet av periodiseringsfonden blir skatteunderlaget 500 000 + 300 000= 800 000 kr.

Skatten betalas på hela beloppet. Det är viktigt att poängtera att den återförda periodiseringsfonden får ingå i underlaget för beräkning av eventuell ny periodiseringsfond, som i exemplet då är 800 000 kr. 

Redovisa periodiseringsfond

Varje ny periodiseringsfond bokförs på ett eget konto i redovisningen. Låt oss gå tillbaka till den enskilda firman och se hur de ska bokföra avsättningen på 300 000 kr. Kontoklasserna man använder är 21 Obeskattade reserver och 88 Bokslutsdispositioner. Genom att debitera Obeskattade reserver minskas årets beskattningsbara resultat. Se exemplet nedan:

När firman sex år senare återför periodiseringsfonden nollar man fonden genom att debitera hela beloppet från fondkontot. På kreditsidan hittar vi konto 8819 Återföring från periodiseringsfond som ökar det årets beskattningsbara resultat. Se exemplet nedan:

Tips: Enkel skatteplanering

Nu när vi har på fötterna om periodiseringsfonder kan vi titta på hur de kan användas för att skatteplanera smart.

Vår käre enskilda näringsidkare har under år ett gjort en vinst på 1 000 000 kr. 300 000 kr sätts av i en periodiseringsfond och undgår beskattning det året. Nästa år gör företaget en förlust på 400 000 kr. Ägaren återför då periodiseringsfonden.  Resultatet innan skatt blir då - 400 000 + 300 000 = -100 000 kr. 

Trots återförandet har företaget alltså en beskattningsbar förlust, vilket innebär att den enskilda näringsidkaren inte betalar någon vinstskatt det året och alltså inte heller på de 300 000 kr i avsatt vinst från året innan. 

Det betyder att ägaren har undvikit att betala skatt på 300 000 kr vinst, bara genom smart planering. På så sätt kan du planera i ditt företag, förutsatt att du har en föraning om vad framtiden håller, det vill säga.

Schablonintäkt periodiseringsfond

Aktiebolag och andra juridiska personer som sätter av till periodiseringsfonder betalar skatt i form av en schablonintäkt för kapitalet som finns avsatt i dem. Schablonräntan beräknas med 72 % av statslåneräntan i november året innan beskattningsåret multiplicerad med det sammanlagda värdet av periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. Aktiebolaget tar inte upp schablonintäkten i redovisningen, utan ägaren lägger till den som en skattemässig justering i aktiebolagets inkomstdeklaration.

Exempel: Ett aktiebolag har vid ingången av 2019 bokfört 200 000 kr i periodiseringsfonder. Statslåneräntan i slutet av november 2018 var 0,37 %. Schablonräntan för beskattningsåret 2019 blir då 0,037 x 0,72 x 200 000 =  5 328 kr.

Mer tips för egenföretagare

Vill du veta mer om hur du kan hantera gränsen mellan ditt företags och din personliga ekonomi? Då rekommenderar jag de här artiklarna om hur du hanterar löner i aktiebolag och enskild firma: 

Lön till ägare enskild firma

Skatt och redovisning av utdelning i aktiebolag

Posted: 12 Jun, 2018 (Updated: 13 Jun, 2018)

Joakim  Carlsson

Läs mer av denna skribent

Ageras erbjuder inte själva ekonomiskt eller juridisk rådgivning, utan har istället valt att samarbeta med redovisningskonsulter, revisorer och jurister som kan hjälpa dig i dessa ärenden. Fyll i formuläret här nedan och få inom kort offerter från professionella experter och rådgivare:
Revisor
Redovisningskonsult