Egenföretagare som vill skatteplanera har flera möjligheter. En som kanske ligger särskilt nära till hands är att sätta av en del av årets vinst till periodiseringsfonder. Det är en enkel bokslutsdisposition som alla egenföretagare kan använda, oavsett om du har enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Nedan går vi igenom hur du använder periodiseringsfonder i ditt företag.

Vad är en periodiseringsfond?

En periodiseringsfond är en obeskattad reserv, en bokslutsdisposition, som låter dig skjuta upp en del av vinstskatten till senare. En periodiseringsfond är en möjlighet att periodmässigt föra över företagets pengar till en särskild fond. Man kan säga att du tar undan en del av årets vinst från det slutliga resultatet. Eftersom du gör det innan du beräknar årets vinstskatt sänker du skatten som ska betalas för året.

Enligt gällande svenska skatteregler så får man helt enkelt göra avdrag för de belopp man väljer att sätta in i en sådan fond. I praktiken innebär det att man i upp till sex år kan skjuta upp beskattningen av en del av resultatet. Detta bjuder på en helt och hållet laglig, och ibland även riktigt fördelaktig, chans till skatteplanering.

 • Juridiska personer, det vill säga aktiebolag, ekonomiska föreningar och så vidare, kan som högst göra en avsättning motsvarande 25% av näringsverksamhetens överskott.
 • I enskild näringsverksamhet, och som delägare i ett svenskt handelsbolag, får man som högst göra en avsättning motsvarande 30% av överskottet efter justering för egenavgifter och sociala avgifter.

På det stora hela skapar detta stora möjligheter att få bättre kontroll över det skattemässiga resultatet. I årsredovisningen ligger periodiseringsfonder mellan skulder och eget kapital, vilket är rimligt när man tänker på det. En del av fonden utgörs ju faktiskt av eget kapital i form av vinst och den andra delen är skulder till Skatteverket i form av obetald vinstskatt.

Utöver skilda procentsatser så hanteras däremot periodiseringsfonder olika beroende på vilken företagsform som är aktuell. Låt oss därför ta en närmare titt på periodiseringsfonder i såväl aktiebolag som i enskild firma.

Hitta din nästa skatterådgivare

Periodiseringsfond på engelska

Tax allocation reserve 

Varför använda periodiseringsfond?

Periodiseringsfond är ett sätt att planera vinst och skatt över tid. I och med att du sätter av en del av vinsten blir årets resultat lägre och minskar skatten du måste betala för året. På så sätt kan du jämna ut vinsten över flera år, vilket kan vara bra om du ser att resultatet kommer variera mycket. Reserven i periodiseringsfonden kan bli din räddning som låter dig ta ut lön under ett år när verksamheten haltar.

Periodiseringsfonder används också för att behålla likvida medel i verksamheten som annars skulle försvunnit i skatt. Det är till exempel bra om du behöver pengar för att göra investeringar just nu. 

Periodiseringsfond i aktiebolag

När det gäller aktiebolag så ska en eventuell avsättning till en periodiseringsfond vid skatteberäkningen tas upp som en årligt återkommande schablonintäkt. Detta innebär att en sorts fiktiv intäkt, ibland kallad för ränta, beräknas utifrån gällande statslåneräntan året före beskattningsåret multiplicerad med summan av de avdrag som gjorts för avsättningen till periodiseringsfonder.

 • Tidigare så beräknade man schablonintäkten utifrån 72% av statslåneräntan, men numera görs beräkningen alltid på 100% av statslåneräntan.

Förr eller senare så måste pengarna återföras från periodiseringsfonden, även om man har möjligheten att låta det återförda beloppet vara underlag får årets avsättning. Återföringen måste endera ske inom sex år eller då näringsverksamheten uppgör. Till följd av såväl egenheterna i beskattningen av juridiska personer som den senaste tidens sänkningar av bolagsskatten så har periodiseringsfonder på det stora hela blivit lite mindre fördelaktig, även om det fortfarande finns en del situationer där man har nytta av avsättningarna.

 • Vid framtida underskott kan pengar tas ut från periodiseringsfonden med följd att skatteffekten minimeras.
 • Använda periodiseringsfonder för att dra nytta av framtida sänkningar av bolagsskatten. Kom däremot ihåg att återföringar ofta ska uppräknas procentuellt.

Det är viktigt att komma ihåg att juridiska personers avsättningar och återföringar alltid redovisas som bokslutsdispositioner då de hanteras som kostnad respektive intäkt. Existerande fonder hanteras däremot som obeskattade reserver. I de flesta moderna bokföringsprogram så sker uträkningen av periodiseringsfonder automatiskt. 

Bokföring för företag

Periodiseringsfond i enskild firma

När det kommer till enskild näringsverksamhet så har periodiseringsfonder blivit ett väldigt populärt sätt att få ett jämnare inkomstflöde. När man beräknar årets resultat så kan man helt enkelt göra avdrag för det belopp som man valt att föra över till periodiseringsformen. På så sätt minskar man årets skattemässiga resultat. När man sedan väljer att återföra beloppet så beskattas det som helt vanlig inkomst.  På så sätt för man bättre kontroll över skiktgränser och inkomstrelaterade avdrag.

Viktigt att komma ihåg att man i en skild firma redovisar periodiseringsfonder i inkomstdeklarationen. Anledningen är så klart att man i denna företagsform främst bokföringsmässigt skiljer på egna och företagets tillgångar. Men vilka är egentligen fördelarna med periodiseringsfond i enskild firma?

 • Möjligheten att undvika den högre skiktgränsen för statlig skatt genom att skjuta upp beskattningen till ett år då omsättningen är lägre.
 • Senarelägga beskattning till ett år då man har möjligheten att göra många rot- och rutavdrag.
 • Höja inkomstbeskattning för ett visst år i syfte att skapa tillräckligt underlag för ett lån.

Till skillnad från periodiseringsfond i aktiebolag så behöver man som enskild näringsidkare inte betala någon ränta på sina avsättningar. Detta gör att det blir ett förhållandevis enkelt verktyg för att skjuta och planera företagets beskattning. Tycker man att det hela verkar krångligt så kan man genom att deklarera på internet och använda Skatteverkets NE-bilaga få en automatisk uträkning av avsättning till periodiseringsfond. 

Avsättning periodiseringsfond

Enskilda firmor, ägare i handelsbolag och ägare i kommanditbolag får göra avsättning till periodiseringsfond med 30% av årets resultat. Juridiska personer, så som aktiebolag, får sätta av 25% av årets resultat innan skatt i periodiseringsfond.

Exempel:

 • Årets resultat innan skatt i en enskild firma är 1 000 000 kr.
 • Det hade inneburit en vinstskatt på 400 000 kr (med antagandet att skatten är 40%).
 • Om den enskilda näringsidkaren väljer att göra maximal avsättning (30%) till periodiseringsfond går 300 000 kr in i periodiseringsfonden och det beskattningsbara resultatet för året blir 700 000 kr, vilket innebär en skatt på  280 000 kr istället för 400 000 kr.
 • Samma hade gällt i ett aktiebolag, med skillnaden att periodiseringsfonden som mest uppgått till 25%. 

Guide: Skatt och redovisning för utdelning i aktiebolag

Återföra periodiseringsfond

När du sätter av en del av resultatet till periodiseringsfond undanhåller du som sagt vinsten från beskattning. Men det är inte för evigt. Du måste alltid återföra pengarna till beskattning längre fram. En periodiseringsfond ska senast återföras till beskattning det sjätte året efter avsättning. Du kan alltid återföra fonden tidigare. Skatten betalar du året du återför fonden.

Eftersom du kan sätta av till periodiseringsfond varje år och varje avsättning blir en ny fond kan du som mest ha sex periodiseringsfonder samtidigt. När du sedan börjar återföra måste du ta den äldsta fonden först. Därför är det viktigt att hålla återinförandet i åtanke när du planerar din likviditet, eftersom du ska betala in pengar i form av skatt för vinsten du återför. 

Om verksamheten upphör medan du har periodiseringsfonder kvar försvinner tyvärr inte skatteskulden, utan då ska periodiseringsfonderna återföras och beskattas.

Exempel:

 • Sex år framåt i tiden ska den enskilda näringsidkaren återföra 300 000 kr.
 • Årets resultat innan skatt efter avsättning till periodiseringsfond är 500 000 kr.
 • I och med återförandet av periodiseringsfonden blir skatteunderlaget 500 000 + 300 000= 800 000 kr.

Skatten betalas på hela beloppet. Det är viktigt att poängtera att den återförda periodiseringsfonden får ingå i underlaget för beräkning av eventuell ny periodiseringsfond, som i exemplet då är 800 000 kr. 

Redovisa periodiseringsfond

Varje ny periodiseringsfond bokförs på ett eget konto i redovisningen. Låt oss gå tillbaka till den enskilda firman och se hur de ska bokföra avsättningen på 300 000 kr. Kontoklasserna man använder är 21 Obeskattade reserver och 88 Bokslutsdispositioner. Genom att debitera Obeskattade reserver minskas årets beskattningsbara resultat. Se exemplet nedan:

När firman sex år senare återför periodiseringsfonden nollar man fonden genom att debitera hela beloppet från fondkontot. På kreditsidan hittar vi konto 8819 Återföring från periodiseringsfond som ökar det årets beskattningsbara resultat. Se exemplet nedan: 

Tips: Enkel skatteplanering

Nu när vi har på fötterna om periodiseringsfonder kan vi titta på hur de kan användas för att skatteplanera smart.

Vår käre enskilda näringsidkare har under år ett gjort en vinst på 1 000 000 kr. 300 000 kr sätts av i en periodiseringsfond och undgår beskattning det året. Nästa år gör företaget en förlust på 400 000 kr. Ägaren återför då periodiseringsfonden.  Resultatet innan skatt blir då - 400 000 + 300 000 = -100 000 kr. 

Trots återförandet har företaget alltså en beskattningsbar förlust, vilket innebär att den enskilda näringsidkaren inte betalar någon vinstskatt det året och alltså inte heller på de 300 000 kr i avsatt vinst från året innan. 

Det betyder att ägaren har undvikit att betala skatt på 300 000 kr vinst, bara genom smart planering. På så sätt kan du planera i ditt företag, förutsatt att du har en föraning om vad framtiden håller, det vill säga. 

Schablonintäkt periodiseringsfond

Aktiebolag och andra juridiska personer som sätter av till periodiseringsfonder betalar skatt i form av en schablonintäkt för kapitalet som finns avsatt i dem. Schablonräntan beräknas med 72% av statslåneräntan i november året innan beskattningsåret multiplicerad med det sammanlagda värdet av periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. Aktiebolaget tar inte upp schablonintäkten i redovisningen, utan ägaren lägger till den som en skattemässig justering i aktiebolagets inkomstdeklaration.

Exempel:

 • Ett aktiebolag har vid ingången av 2022 bokfört 200 000 kr i periodiseringsfonder.
 • Statslåneräntan i slutet av november 2021 var 0,23%.
 • Schablonräntan för beskattningsåret 2022 blir då 0,0023 x 0,72 x 200 000 =  331,2 kr.

Innehåll

Få 3 offerter