En revisor är en tjänsteman som oberoende granskar och verifierar redovisning och bokföring i verksamheter såsom företag, myndigheter och föreningar. En revisor utför en revision, vilket innebär att man ser över den ekonomiska verksamheten för att försäkra att informationen är korrekt. Det gör revisorn i en revisionsberättelse där denne intygar huruvida bokföringen utförts enligt de krav som lagen ställer. En revisor är kunnig inom områden som skattdeklaration, redovisning- och bokföringsregler. En revisor kan därför fungera som rådgivare och bollplank för företagare samt andra verksamheter.

Auktoriserad eller godkänd revisor

Till skillnad för advokattiteln är titeln revisor inte skyddad vilket innebär att vem som helst kan bruka den. En del revisorer är dock auktoriserade eller godkända revisorer. Sedan 2013 kan man endast få titeln "Auktoriserad revisor" men revisorer som blev godkända revisorer innan 2013 kan förlänga sin titel och fortsatt verka som godkänd revisor. 

Vem behöver då en auktoriserad eller godkänd revisor? Det korta svaret är att företag med revisorsplikt ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Alltså är det enbart föreningar och mindre bolag som klarar sig med en revisor som saknar någon av titlarna. Men kom ihåg att det enbart gäller revisionen, för att sköta redovisning och löpande bokföring räcker det med en redovisningskonsult. Längre ner i artikeln kan du läsa om vilka företag som har revisorsplikt. 

För att få kalla sig auktoriserad eller godkänd revisor behövs ett godkännande från Revisorinspektionen. Titlarna är skyddade och fungerar som  kvalitetsstämplar för yrkesgruppen och ger den revisorn med auktoriseringen möjlighet att bland annat revidera aktiebolag och större bolag. De två titlarna har liknande befogenheter när det gäller vilka uppdrag man får ta sig an men för säkerhets skull bör du ta reda på vilken revisor du behöver. I stort kan man säga att skillnaden mellan godkända och auktoriserade revisorers behörighet att revidera skiljer sig något vid revision av större finansiella bolag. Då kan det ställas krav på en auktoriserad revisor, men annars räcker en godkänd revisor långt.

Lekmannarevisor

De revisorer som saknar godkännande från Revisorsnämnden kallas för lekmannarevisorer. Ofta används lekmannarevisorer i kommunala verksamheter för att granska hur ekonomin sköts och att den interna kontrollen är ordentligt gjord. Dessa personer har vissa begränsningar i de uppdrag han eller hon får utföra. Ska du anlita en revisor du inte känner till sedan tidigare är en godkänd eller auktoriserad revisor ett tryggare alternativ, även för dig som driver enskild firma eller mindre aktiebolag.

Lekmannarevisorer används även ofta i föreningar, som bostadsrättsföreningar. Här kan du läsa mer om revisor i bostadsrättsföreningar

Revisorns uppgifter

Revisorns uppgift är att granska att företagets räkenskaper stämmer. Det innebär att se till att företagsledningen följt regler för god redovisningssed och att det finns substans bakom siffrorna i balansräkningen. Revisorer genomför därför stickprover där man åker runt och inventerar lager och liknande. Vi har hört om revisorer som räknat allt från grisar på bondgårdar till jeans och godis i butiker.

En revisor sitter alltså inte begravd i tabeller och siffror hela dagarna. Kundkontakt i form av uppföljning och verksamhetsbesök är en annan viktig del, inte minst för auktoriserade revisorer med större kunder. För att kunna sätta sig in i sin klients verksamhet på djupet och därmed lättare kunna utföra sitt uppdrag krävs en nära kontakt och kontinuerliga möten med uppdragsgivaren. Inför mötena krävs ofta också förberedelser i form av inläsning av bakgrundsinformation och andra beslut som rör bokföringen och revisionen. En revisors vardag är alltså mer varierande än man till en början kan tro.

Revisorns skyldighet

En revisor måste fylla reglerna om god revisionssed och revisorssed. God revisorssed är en uppförandekod för revisorer som definierar hur revisorn ska förhålla sig till sitt uppdrag, dess ursprung och sin yrkesroll. God revisionssed förklarar hur revisionen mer tekniskt ska utföras. Hos revisionsinspektionen kan du hitta mer ingående information om god revisionssed.

Vilka företag har revisionsplikt?

Kravet på revisor är beroende utav vilken juridisk form din verksamhet är registrerad som. I november 2010 försvann kravet på revision i mindre aktiebolag och därmed minskade efterfrågan på revisorer något. Företag som bedriver publika aktiebolag, finansiell verksamhet, aktiebolag med vinstbegränsad utdelning eller liknande är skyldiga att ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Generellt sett fungerar det så att större företag måste ta hjälp av en revisor, medans mindre verksamheter inte behöver ta hjälp. Undantag gäller för stiftelser samt ekonomiska föreningar där en revisor måste finnas.

Aktiebolag har fortfarande betydligt tuffare krav än enskilda firmor. Aktiebolag kan välja att inte ha revisor, men om företaget under de senaste två åren uppfyllt två följande kriterier måste man anlita en revisor: 

  • Har över tre anställda
  • Nettotillgångar över 1,5 miljoner kronor
  • Omsättning över 3 miljoner
Din enskilda firma eller handelsbolag måste växa sig ordentligt stor för att det ska uppstå ett krav på revisor. Firman måste under de senaste två räkenskapsåren ha: 
  • Mer än 50 anställda
  • Mer än 40 miljoner i balansomslutning
  • Mer än 80 miljoner i omsättning

Ageras är en mötesplats för redovisningskonsulter, revisorer och företag. Vi ger ditt företag kostnadsfri hjälp att hitta en redovisningskonsult eller revisor som matchar dina behov.

Klicka här och få 3 offerter på revision

Vill du veta hur du går tillväga för att byta revisor? Läs vår guide som du hittar här.

Innehåll

Få 3 offerter