Revisor

En revisor är en tjänsteman vars uppgift är att oberoende granska och verifiera redovisning samt bokföring i verksamheter såsom företag, myndigheter och föreningar. Då en revisor utför en revision innebär det att denne person får insyn i den ekonomiska verksamheten för försäkra att den information som lämnats är korrekt. Det gör revisorn i en revisionsberättelse där denne intygar huruvida bokföringen utförts enligt de krav som lagen ställer. En revisor är kunnig inom områden som skatt, deklaration, redovisning- och bokföringsregler. En revisor kan därför fungera som rådgivare och bollplank för företagare samt andra verksamheter.

Till skillnad från exempelvis advokattiteln så är titeln revisor inte skyddad. Principiellt betyder det att vem som helst skulle kunna bruka titeln och kalla sig för revisor. I Sverige används de två titlarna auktoriserad revisor eller godkänd revisor för att kunna skilja detta åt. Till skillnad från titeln revisor är dessa två skyddade enligt lag. En person som kallar sig för något utav föregående har avklarat en ekonomie kandidatexamen om 180 högskolepoäng samt tre års kvalificerad praktisk yrkesutövning. Efter detta återstår ytterligare två år av teoretisk eller praktisk utbildning, följt av ett slutprov. Då slutprovet har blivit godkänt kan en ansökan om att bli auktoriserad revisor lämnas in till Revisorsnämnden (RN).

Revisorsnämnden

Revisorsnämnden (RN) är en statlig myndighet som hanterar frågor kring revisorer. Nämnden har två huvudsakliga uppgifter. De är att se till att det finns kvalificerade revisorer i Sverige för att kunna mätta näringslivets behov samt att ha tillsyn över dessa revisorer. Tillsynen sker i form av kvalitetskontroller, disciplinärenden, förhandsbesked och systematisk tillsyn.

Revisorns skyldighet

En revisor går under god revisionssed och god revisorssed. God revisorssed är en uppförandekod för revisorer som definierar hur revisorn ska förhålla sig till sitt uppdrag, dess ursprung och sin yrkesroll. God revisionssed förklarar hur revisionen mer tekniskt ska utföras.

Den auktoriserade eller godkända revisorn är skyldig att rapportera misstanke om brott. Misstanke om brott ska meddelas till finanspolisen. Exempel på tillfällen som bör rapporteras är vid misstänkta fall av penningtvätt eller finansiering av terrorism. Mer om polisens arbete mot ekonomisk brottslighet går att läsa om här.

Revisionsplikt

Kravet på revisor är beroende utav vilken juridisk form verksamheten är registrerad som. I november 2010 försvann kravet på revision i mindre aktiebolag och därmed minskade efterfrågan på revisorer något. Företag som bedriver publika aktiebolag, finansiell verksamhet, aktiebolag med vinstbegränsad utdelning eller liknande är skyldiga att ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Generellt sätt fungerar det så att större företag behöver ta hjälp av en revisor, medans mindre verksamheter inte behöver ta hjälp. Undantag gäller för stiftelser samt ekonomiska föreningar där en revisor måste finnas.

Behöver du en revisor?

Om du är i behov utav en revisor kan du vända dig till Ageras som är en mellanhand mellan verksamheter, privatpersoner och revisorer. Det enda du behöver göra i att fylla i formuläret här, så mottar du 3 kostnadsfria offerter från företag som är lämpade att ta sig an ditt uppdrag.